The DEFCON Warning System™

Ongoing GeoIntel and Analysis in the theater of nuclear war.  DEFCON Level assessment issued for public notification.  Established 1984.

What You Should Do In The Event Of A Nuclear Detonation

This article is in English, Ukrainian, and Russia. Russian was translated by a human, while Ukrainian was done by Google Translate.

Ця стаття англійською, українською та російською мовами. Російську перекладала людина, українську – Google Translate.

Эта статья на английском, украинском и русском языках. Русский переводил человек, а украинский Google Translate.

English

Time, Distance, and Shielding

Following any radiological explosion, people should:
• Minimize the time they are exposed to the radiation materials from the dirty bomb.
• Maximize their distance from the source; walking even a short distance from the scene could provide significant protection since dose rate drops dramatically with distance from the source.
• Shield themselves from external exposure and inhalation of radioactive material.

Practical Steps:
If people are near the site of a dirty bomb or release of radioactive material, they should:
1. Stay away from any obvious plume or dust cloud.
2. Cover their mouth and nose with a tissue, filter, or damp cloth to avoid inhaling or ingesting the radioactive material.
3. Walk inside a building with closed doors and windows as quickly as can be done in an orderly manner and listen for information from emergency responders and authorities.
4. Remove contaminated clothes as soon as possible; place them in a sealed container such as a plastic bag. The clothing could be used later to estimate a person’s exposure.
5. Gently wash skin to remove possible contamination; people should make sure that no radioactive material enters the mouth or is transferred to areas of the face where it could be easily moved to the mouth and ingested. For example don’t eat, drink, or smoke.

Questions such as when it’s safe to leave a building or return home, what is safe to eat and drink and when, and how children will be cared for if they are separated from their parents would be answered by authorities who would have to make decisions on a case-by-case basis depending on the many variables of the situation.

Decisions Regarding Evacuation:
Evacuation as a plume is passing could result in greater exposures than sheltering in place. The best course of action will be provided by emergency officials who may use computations from models of plume travel and potential radiation health effects.

Reducing Contamination:
Contaminated individuals can expose or contaminate other people with whom they come in close contact and should avoid contact with others until they are decontaminated. People who have inhaled or ingested radioactive material require assistance by medical personnel.

Antidotes:
There are no reliable antidotes once radioactive material is inhaled or ingested; however, symptoms can be treated. There are some chemicals that help cleanse the body of specific radioactive materials. Prussian blue has been proven effective for cesium-137 ingestion.

Potassium iodide (KI) tablets are recommended only for exposure to iodine-131 (I-131), a short-lived radioactive element produced in nuclear power plants. Trained medical professionals will determine how to treat symptoms.

Source: https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/prep_radiological_fact_sheet.pdf

українська (Ukrainian)

Час, відстань і екранування

Після будь-якого радіологічного вибуху люди повинні:
• Звести до мінімуму час, підданий радіаційним матеріалам брудної бомби.
• Максимально віддалятися від джерела; ходьба навіть на невеликій відстані від місця події може забезпечити суттєвий захист, оскільки потужність дози різко падає з віддаленням від джерела.
• Захистіть себе від зовнішнього опромінення та вдихання радіоактивного матеріалу.

Практичні кроки:
Якщо люди знаходяться поблизу місця брудної бомби або викиду радіоактивного матеріалу, вони повинні:

  1. Тримайтеся подалі від будь-яких явних шлейфів або хмар пилу.
  2. Прикрийте їм рот і ніс серветкою, фільтром або вологою тканиною, щоб уникнути вдихання або проковтування радіоактивного матеріалу.
  3. Заходьте всередину будівлі із зачиненими дверима та вікнами якомога швидше та впорядковано та слухайте інформацію від екстрених служб та органів влади.
  4. Зняти забруднений одяг якомога швидше; помістіть їх у герметичний контейнер, наприклад поліетиленовий пакет. Одяг може бути використаний пізніше для оцінки опромінення людини.
  5. Обережно промийте шкіру, щоб видалити можливі забруднення; люди повинні переконатися, що радіоактивний матеріал не потрапляє в рот або не переноситься на ті ділянки обличчя, де його можна легко перемістити в рот і проковтнути. Наприклад, не їсти, не пити і не палити.

На такі запитання, як, коли безпечно покинути будівлю чи повернутися додому, що безпечно їсти та пити і коли, і як піклуватимуться про дітей, якщо їх розлучать зі своїми батьками, відповідатимуть органи влади, які повинні приймати рішення щодо в кожному конкретному випадку в залежності від багатьох змінних ситуації.

Рішення щодо евакуації:
Евакуація під час проходження шлейфу може призвести до більшого опромінення, ніж укриття на місці. Найкращий курс дій запропонують співробітники служби надзвичайних ситуацій, які можуть використовувати обчислення на основі моделей руху шлейфу та потенційного впливу радіації на здоров’я.

Зменшення забруднення:
Заражені особи можуть піддавати впливу або заражати інших людей, з якими вони тісно контактують, і їм слід уникати контакту з іншими, доки вони не будуть знезаражені. Люди, які вдихнули або проковтнули радіоактивний матеріал, потребують допомоги медичного персоналу.

Антидоти:
Немає надійних антидотів після вдихання або проковтування радіоактивного матеріалу; однак симптоми можна лікувати. Є деякі хімічні речовини, які допомагають очистити організм від певних радіоактивних матеріалів. Доведено, що берлінська лазурь ефективна проти прийому цезію-137.

Таблетки йодиду калію (KI) рекомендуються лише для впливу йоду-131 (I-131), короткоживучого радіоактивного елемента, який виробляється на атомних електростанціях. Кваліфіковані медичні працівники визначатимуть, як лікувати симптоми.

Джерело: https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/prep_radiological_fact_sheet.pd

Источник (Russian)

Время, расстояние и защита

После любого радиологического взрыва люди должны:
• Свести к минимуму время, в течение которого они подвергаются воздействию радиоактивных материалов от грязной бомбы.
• Максимально удалиться от источника; ходьба даже на небольшом расстоянии от места происшествия может обеспечить значительную защиту, поскольку мощность дозы резко падает по мере удаления от источника.
• Защитите себя от внешнего облучения и вдыхания радиоактивных материалов.

Практические шаги:
Если люди находятся вблизи места взрыва грязной бомбы или выброса радиоактивных материалов, они должны:

  1. Держитесь подальше от любого видимого шлейфа или облака пыли.
  2. Прикрывайте рот и нос салфеткой, фильтром или влажной тканью, чтобы избежать вдыхания или проглатывания радиоактивного материала.
  3. Войдите в здание с закрытыми дверями и окнами как можно быстрее и упорядоченным образом и прислушайтесь к информации от аварийно-спасательных служб и властей.
  4. Как можно скорее снять загрязненную одежду; поместите их в герметичный контейнер, например, полиэтиленовый пакет. Одежда может быть использована позже для оценки воздействия на человека.
  5. Аккуратно промыть кожу, чтобы удалить возможные загрязнения; люди должны следить за тем, чтобы радиоактивный материал не попал в рот или не попал на участки лица, где его можно было бы легко переместить в рот и проглотить. Например, не есть, не пить и не курить.

На такие вопросы, как когда безопасно покидать здание или возвращаться домой, что безопасно есть и пить, когда и как будут заботиться о детях, если они разлучены со своими родителями, ответят власти, которым придется принимать решения по в каждом конкретном случае в зависимости от многих переменных ситуации.

Решения об эвакуации:
Эвакуация при прохождении шлейфа может привести к большему облучению, чем укрытие на месте. Наилучшие действия будут предложены должностными лицами по чрезвычайным ситуациям, которые могут использовать расчеты на основе моделей движения шлейфа и потенциальных последствий радиации для здоровья.

Уменьшение загрязнения:
Загрязненные люди могут подвергнуть воздействию или заразить других людей, с которыми они вступают в тесный контакт, и им следует избегать контакта с другими людьми до тех пор, пока они не будут обеззаражены. Людям, вдохнувшим или проглотившим радиоактивный материал, требуется помощь медицинского персонала.

Противоядия:
Не существует надежных противоядий при вдыхании или проглатывании радиоактивного материала; однако симптомы можно лечить. Есть некоторые химические вещества, которые помогают очистить организм от определенных радиоактивных материалов. Доказана эффективность берлинской лазури при приеме внутрь цезия-137.

Таблетки йодида калия (KI) рекомендуются только при воздействии йода-131 (I-131), короткоживущего радиоактивного элемента, вырабатываемого на атомных электростанциях. Обученные медицинские работники определят, как лечить симптомы.

Источник:

Источник: https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/prep_radiological_fact_sheet.pd

Ongoing Geointel and Analysis in the theater of nuclear war.

© 2024 The DEFCON Warning System. Established 1984.

The DEFCON Warning System is a private intelligence organization which has monitored and assessed nuclear threats by national entities since 1984. It is not affiliated with any government agency and does not represent the alert status of any military branch. The public should make their own evaluations and not rely on the DEFCON Warning System for any strategic planning. At all times, citizens are urged to learn what steps to take in the event of a nuclear attack.